brawit b | Genesis 2

a viclu hwmim vharx vcl-xbam.

b vicl alhim biom hwbiyi mlacto awr ywh; viwbt biom hwbiyi mcl-mlacto awr ywh.

g vibrç alhim at-iom hwbiyi viqdw ato:  ci bo wbt mcl-mlacto awr-bra alhim lywot.  {p}

1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

Continue reading “brawit b | Genesis 2”

Advertisements

wmot g

a umwh hih ryh at-xan itro ktno–chn mdin; vinhg at-hxan akr hmdbr viba al-hr halhim krbh.  b vira mlaç ihvh aliv blbt-aw–mtoç hsnh; vira vhnh hsnh byr baw vhsnh ainnu acl.  g viamr mwh–asrh-na varah at-hmrah hgdl hzh:  mduy la-ibyr hsnh.  d vira ihvh ci sr lraot; viqra aliv alhim mtoç hsnh viamr mwh mwh–viamr hnni.  h viamr al-tqrb hlm; wl-nyliç myl rgliç–ci hmqom awr ath yomd yliv admt-qdw hua.  v viamr anci alhi abiç alhi abrhm alhi ixkq valhi iyqb; vistr mwh pniv ci ira mhbi’t al-halhim.

Continue reading “wmot g”

wmot d

a viyn mwh viamr vhn la-iaminu li vla iwmyu bqli:  ci iamru la-nrah aliç ihvh.  b viamr aliv ihvh mzh (mh-zh) bidç; viamr m’th.  g viamr hwlichu arxh viwlchu arxh vihi lnkw; vins mwh mpniv.  d viamr ihvh al-mwh wlk idç vakz bznbo; viwlk ido vikzq bo vihi lm’th bcpo.  h lmyn iaminu ci-nrah aliç ihvh alhi abtm:  alhi abrhm alhi ixkq valhi iyqb.  v viamr ihvh lo yod hba-na idç bkiqç viba ido bkiqo; vioxah vhnh ido mxryt cwlg.  z viamr hwb idç al-kiqç viwb ido al-kiqo; vioxah mkiqo vhnh-wbh cbwro.  k vhih am-la iaminu lç vla iwmyu lql hat hrawon–vhaminu lql hat hakron.  ‘t vhih am-la iaminu gm lwni hatot halh vla iwmyun lqlç–vlqkt mmimi hiar vwpct hibwh; vhiu hmim awr tqk mn-hiar vhiu ldm bibwt.

Continue reading “wmot d”