brawit cz

a vihi ci-zqn ixkq vtchin yiniv mrat; viqra at-ywv bno hgdl viamr aliv bni viamr aliv hnni.  b viamr hnh-na zqnti; la idyti iom moti.  g vyth wa-na cliç tliç vqwtç; vxa hwdh vxudh li xidh [xid].  d vywh-li m’tymim cawr ahbti vhbiah li–vaclh:  bybur tbrcç npwi b’trm amut.  h vrbqh wmyt–bdbr ixkq al-ywv bno; vilç ywv hwdh lxud xid lhbia.

Continue reading “brawit cz”

Advertisements

brawit ck

a viqra ixkq al-iyqb vibrç ato; vixvhu viamr lo la-tqk awh mbnot cnyn.  b qum lç pdnh arm bith btual abi amç; vqk-lç mwm awh mbnot lbn aki amç.  g val wdi ibrç atç viprç virbç; vhiit lqhl ymim.  d vitn-lç at-brct abrhm lç ulzryç atç–lrwtç at-arx mgriç awr-ntn alhim labrhm.  h viwlk ixkq at-iyqb vilç pdnh arm–al-lbn bn-btual harmi aki rbqh am iyqb vywv.  v vira ywv ci-brç ixkq at-iyqb vwlk ato pdnh arm lqkt-lo mwm awh:  bbrco ato–vixv yliv lamr la-tqk awh mbnot cnyn.  z viwmy iyqb al-abiv val-amo; vilç pdnh arm.  k vira ywv ci ryot bnot cnyn byini ixkq abiv.  ‘t vilç ywv al-iwmyal; viqk at-mklt bt-iwmyal bn-abrhm akot nbiot yl-nwiv–lo lawh.  {s}

i vixa iyqb mbar wby; vilç krnh.  ia vipgy bmqom viln wm ci-ba hwmw viqk mabni hmqom viwm mrawtiv; viwcb bmqom hhua.  ib viklm vhnh slm mxb arxh vrawo mgiy hwmimh; vhnh mlaci alhim ylim virdim bo.  ig vhnh ihvh nxb yliv viamr ani ihvh alhi abrhm abiç valhi ixkq; harx awr ath wcb ylih–lç atnnh ulzryç.  id vhih zryç cypr harx uprxt imh vqdmh vxpnh vngbh; vnbrcv bç cl-mwpkt hadmh ubzryç.  ‘tv vhnh anci ymç vwmrtiç bcl awr-tlç vhwbtiç al-hadmh hzat:  ci la ayzbç yd awr am-ywiti at awr-dbrti lç.  ‘tz viiqx iyqb mwnto viamr acn iw ihvh bmqom hzh; vanci la idyti.  iz viira viamr mh-nora hmqom hzh:  ain zh ci am-bit alhim vzh wyr hwmim.  ik viwcm iyqb bbqr viqk at-habn awr-wm mrawtiv viwm ath mxbh; vixq wmn yl-rawh.  i’t viqra at-wm-hmqom hhua bit-al; vaulm luz wm-hyir lrawnh.  c vidr iyqb ndr lamr:  am-ihih alhim ymdi uwmrni bdrç hzh awr anci holç vntn-li lkm lacl ubgd llbw.  ca vwbti bwlom al-bit abi; vhih ihvh li lalhim.  cb vhabn hzat awr-wmti mxbh–ihih bit alhim; vcl awr ttn-li ywr aywrnu lç

brawit c’t

a viwa iyqb rgliv; vilç arxh bni-qdm.  b vira vhnh bar bwdh vhnh-wm wlwh ydri-xan rbxim ylih–ci mn-hbar hhִva [hia] iwqu hydrim; vhabn gdlh yl-pi hbar.  g vnaspu-wmh cl-hydrim vgllu at-habn myl pi hbar vhwqu at-hxan; vhwibu at-habn yl-pi hbar lmqmh.  d viamr lhm iyqb aki main atm; viamru mkrn anknu.  h viamr lhm hidytm at-lbn bn-nkor; viamru idynu.  v viamr lhm hwlvm lo; viamru wlom–vhnh rkl bto bah ym-hxan.

Continue reading “brawit c’t”

a vtra rkl ci la ildh liyqb vtqna rkl bakth; vtamr al-iyqb hbh-li bnim vam-ain mth anci.  b vikr-af iyqb brkl; viamr htkt alhim anci awr-mny mmç pri-b’tn.  g vtamr hnh amti blhh ba alih; vtld yl-brci vabnh gm-anci mmnh.  d vttn-lo at-blhh wpkth lawh; viba alih iyqb.  h vthr blhh vtld liyqb bn.  v vtamr rkl dnni alhim vgm wmy bqli vitn-li bn; yl-cn qrah wmo dn.  z vthr yod–vtld blhh wpkt rkl:  bn wni liyqb.  k vtamr rkl nptuli alhim nptlti ym-akti–gm-iclti; vtqra wmo nptli.

Continue reading “”

brawit la

a viwmy at-dbri bni-lbn lamr lqk iyqb at cl-awr labinu; umawr labinu–ywh at cl-hcbd hzh.  b vira iyqb at-pni lbn; vhnh ainnu ymo ctmol wlwom.  g viamr ihvh al-iyqb wub al-arx abotiç ulmoldtç; vahih ymç.  d viwlk iyqb viqra lrkl ullah hwdh al-xano.  h viamr lhn rah anci at-pni abicn ci-ainnu ali ctml wlwm; valhi abi hih ymdi.  v vatnh idytn:  ci bcl-cki ybdti at-abicn.  z vabicn htl bi vhklf at-mwcrti ywrt mnim; vla-ntno alhim lhry ymdi.  k am-ch iamr nqdim ihih wcrç–vildu cl-hxan nqdim; vam-ch iamr yqdim ihih wcrç–vildu cl-hxan yqdim.  ‘t vixl alhim at-mqnh abicm vitn-li.  i vihi byt ikm hxan vawa yini vara bklom; vhnh hytdim hylim yl-hxan yqdim nqdim ubrdim.  ia viamr ali mlaç halhim bklom–iyqb; vamr hnni.  ib viamr wa-na yiniç vrah cl-hytdim hylim yl-hxan yqdim nqdim ubrdim:  ci raiti at cl-awr lbn ywh lç.  ig anci hal bit-al awr mwkt wm mxbh awr ndrt li wm ndr; yth qum xa mn-harx hzat vwub al-arx moldtç.

Continue reading “brawit la”