a vtra rkl ci la ildh liyqb vtqna rkl bakth; vtamr al-iyqb hbh-li bnim vam-ain mth anci.  b vikr-af iyqb brkl; viamr htkt alhim anci awr-mny mmç pri-b’tn.  g vtamr hnh amti blhh ba alih; vtld yl-brci vabnh gm-anci mmnh.  d vttn-lo at-blhh wpkth lawh; viba alih iyqb.  h vthr blhh vtld liyqb bn.  v vtamr rkl dnni alhim vgm wmy bqli vitn-li bn; yl-cn qrah wmo dn.  z vthr yod–vtld blhh wpkt rkl:  bn wni liyqb.  k vtamr rkl nptuli alhim nptlti ym-akti–gm-iclti; vtqra wmo nptli.

Continue reading “”

Advertisements

brawit lg

a viwa iyqb yiniv vira vhnh ywv ba vymo arby maot aiw; vikx at-hildim yl-lah vyl-rkl vyl wti hwpkot.  b viwm at-hwpkot vat-ildihn rawnh; vat-lah vildih akrnim vat-rkl vat-iosf akrnim.  g vhua ybr lpnihm; viwtku arxh wby pymim yd-gwto yd-akiv.

Continue reading “brawit lg”

brawit l’t

a viosf hurd mxrimh; viqnhu po’tipr sris pryh wr h’tbkim aiw mxri mid hiwmyalim awr hordhu wmh.  b vihi ihvh at-iosf vihi aiw mxlik; vihi bbit adniv hmxri.  g vira adniv ci ihvh ato; vcl awr-hua ywh ihvh mxlik bido.  d vimxa iosf kn byiniv viwrt ato; vipqdhu yl-bito vcl-iw-lo ntn bido.  h vihi maz hpqid ato bbito vyl cl-awr iw-lo vibrç ihvh at-bit hmxri bgll iosf; vihi brct ihvh bcl-awr iw-lo–bbit ubwdh.  v viyzb cl-awr-lo bid-iosf vla-idy ato maumh ci am-hlkm awr-hua aocl; vihi iosf iph-tar viph mrah.

Continue reading “brawit l’t”

brawit m

a vihi akr hdbrim halh k’tau mwqh mlç-mxrim vhaph–ladnihm lmlç mxrim.  b viqxf pryh yl wni srisiv–yl wr hmwqim vyl wr haopim.  g vitn atm bmwmr bit wr h’tbkim–al-bit hshr:  mqom awr iosf asur wm.  d vipqd wr h’tbkim at-iosf atm–viwrt atm; vihiu imim bmwmr.  h viklmu klom wnihm aiw klmo blilh akd–aiw cptron klmu:  hmwqh vhaph awr lmlç mxrim awr asurim bbit hshr.

Continue reading “brawit m”

brawit ma

a vihi mqx wntim imim; upryh klm vhnh ymd yl-hiar.  b vhnh mn-hiar ylt wby prot ipot mrah ubriat bwr; vtryinh baku.  g vhnh wby prot akrot ylot akrihn mn-hiar ryot mrah vdqot bwr; vtymdnh axl hprot yl-wpt hiar.  d vtaclnh hprot ryot hmrah udqt hbwr at wby hprot ipt hmrah vhbriat; viiqx pryh.  h viiwn viklm wnit; vhnh wby wblim ylot bqnh akd–briaot v’tbot.  v vhnh wby wblim dqot uwdupt qdim–xmkot akrihn.  z vtblynh hwblim hdqot at wby hwblim hbriaot vhmlaot; viiqx pryh vhnh klom.

Continue reading “brawit ma”

brawit mb

a vira iyqb ci iw-wbr bmxrim; viamr iyqb lbniv lmh ttrau.  b viamr–hnh wmyti ci iw-wbr bmxrim; rdu-wmh vwbru-lnv mwm vnkih vla nmut.  g virdu aki-iosf ywrh lwbr br mmxrim.  d vat-bnimin aki iosf la-wlk iyqb at-akiv:  ci amr pn-iqranu ason.  h vibau bni iwral lwbr btoç hbaim:  ci-hih hryb barx cnyn.

Continue reading “brawit mb”