wmot d

a viyn mwh viamr vhn la-iaminu li vla iwmyu bqli:  ci iamru la-nrah aliç ihvh.  b viamr aliv ihvh mzh (mh-zh) bidç; viamr m’th.  g viamr hwlichu arxh viwlchu arxh vihi lnkw; vins mwh mpniv.  d viamr ihvh al-mwh wlk idç vakz bznbo; viwlk ido vikzq bo vihi lm’th bcpo.  h lmyn iaminu ci-nrah aliç ihvh alhi abtm:  alhi abrhm alhi ixkq valhi iyqb.  v viamr ihvh lo yod hba-na idç bkiqç viba ido bkiqo; vioxah vhnh ido mxryt cwlg.  z viamr hwb idç al-kiqç viwb ido al-kiqo; vioxah mkiqo vhnh-wbh cbwro.  k vhih am-la iaminu lç vla iwmyu lql hat hrawon–vhaminu lql hat hakron.  ‘t vhih am-la iaminu gm lwni hatot halh vla iwmyun lqlç–vlqkt mmimi hiar vwpct hibwh; vhiu hmim awr tqk mn-hiar vhiu ldm bibwt.

i viamr mwh al-ihvh bi adni la aiw dbrim anci gm mtmol gm mwlwm gm maz dbrç al-ybdç:  ci cbd-ph ucbd lwon anci.  ia viamr ihvh aliv mi wm ph ladm ao mi-iwum alm ao krw ao pqk ao yvr–hla anci ihvh.  ib vyth lç; vanci ahih ym-piç vhoritiç awr tdbr.  ig viamr bi adni; wlk-na bid-twlk.  id vikr-af ihvh bmwh viamr hla ahrn akiç hlvi–idyti ci-dbr idbr hua; vgm hnh-hua ixa lqratç vraç vwmk blbo.  ‘tv vdbrt aliv vwmt at-hdbrim bpiv; vanci ahih ym-piç vym-pihu vhoriti atcm at awr tywun.  ‘tz vdbr-hua lç al-hym; vhih hua ihih-lç lph vath thih-lo lalhim.  iz vat-hm’th hzh tqk bidç awr tywh-bo at-hatt.  {p}

ik vilç mwh viwb al-itr ktno viamr lo alch na vawubh al-aki awr-bmxrim varah hyodm kiim; viamr itro lmwh lç lwlom.  i’t viamr ihvh al-mwh bmdin lç wb mxrim:  ci-mtu cl-hanwim hmbqwim at-npwç.  c viqk mwh at-awto vat-bniv vircbm yl-hkmr viwb arxh mxrim; viqk mwh at-m’th halhim bido.  ca viamr ihvh al-mwh blctç lwub mxrimh rah cl-hmptim awr-wmti bidç vywitm lpni pryh; vani akzq at-lbo vla iwlk at-hym.  cb vamrt al-pryh:  ch amr ihvh bni bcri iwral.  cg vamr aliç wlk at-bni viybdni vtman lwlko–hnh anci hrg at-bnç bcrç.  cd vihi bdrç bmlon; vipgwhu ihvh vibqw hmito.  ch vtqk xprh xr vtcrt at-yrlt bnh vtgy lrgliv; vtamr ci ktn-dmim ath li.  cv virf mmnu; az amrh ktn dmim lmult.  {p}
cz viamr ihvh al-ahrn lç lqrat mwh hmdbrh; vilç vipgwhu bhr halhim–viwq-lo.  ck vigd mwh lahrn at cl-dbri ihvh awr wlko vat cl-hatt awr xvhu.  c’t vilç mwh vahrn; viaspu at-cl-zqni bni iwral.  l vidbr ahrn–at cl-hdbrim awr-dbr ihvh al-mwh; viyw hatt lyini hym.  la viamn hym; viwmyu ci-pqd ihvh at-bni iwral vci rah at-ynim viqdu viwtkvu.

Advertisements

Author: יונתן אור-סתיו | Jonathan Orr-Stav

Hebrew-English translator, editor, author. מתרגם עברית–אנגלית, עורך באנגלית, וסופר.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s