brawit ma

a vihi mqx wntim imim; upryh klm vhnh ymd yl-hiar.  b vhnh mn-hiar ylt wby prot ipot mrah ubriat bwr; vtryinh baku.  g vhnh wby prot akrot ylot akrihn mn-hiar ryot mrah vdqot bwr; vtymdnh axl hprot yl-wpt hiar.  d vtaclnh hprot ryot hmrah udqt hbwr at wby hprot ipt hmrah vhbriat; viiqx pryh.  h viiwn viklm wnit; vhnh wby wblim ylot bqnh akd–briaot v’tbot.  v vhnh wby wblim dqot uwdupt qdim–xmkot akrihn.  z vtblynh hwblim hdqot at wby hwblim hbriaot vhmlaot; viiqx pryh vhnh klom.

Continue reading “brawit ma”

Advertisements

brawit mk

a vihi akri hdbrim halh viamr liosf hnh abiç klh; viqk at-wni bniv ymo–at-mnwh vat-aprim.  b vigd liyqb–viamr hnh bnç iosf ba aliç; vitkzq iwral viwb yl-hm’th.  g viamr iyqb al-iosf al wdi nrah-ali bluz barx cnyn; vibrç ati.  d viamr ali hnni mprç vhrbitç unttiç lqhl ymim; vntti at-harx hzat lzryç akriç–akzt yolm.  h vyth wni-bniç hnoldim lç barx mxrim yd-bai aliç mxrimh–li-hm:  aprim umnwh–craubn vwmyon ihiu-li.  v umoldtç awr-holdt akrihm lç ihiu; yl wm akihm iqrau bnkltm.  z vani bbai mpdn mth yli rkl barx cnyn bdrç byod cbrt-arx lba aprth; vaqbrh wm bdrç aprt hva [hia] bit lkm.  k vira iwral at-bni iosf; viamr mi-alh.  ‘t viamr iosf al-abiv bni hm awr-ntn-li alhim bzh; viamr qkm-na ali vabrcm.

Continue reading “brawit mk”